2023 Avatarer med banner

Høyere utdanning må lønne seg

Lærer

Høyere utdanning sikrer kvalitet i velferdsstaten

Sykepleier

Høyere utdanning sikrer kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

Forsker

Høyere utdanning sikrer forskning i verdensklasse

Politi

Høyere utdanning sikrer trygghet og tillit i samfunnet

Exit full screenEnter Full screen
Ragnhild 1
Unio

Unio er Norges største hovudorganisasjon for arbeidstakarar med høgare utdanning.

Politi, lærarar, sjukepleiarar, forskarar og andre har ei viktig samfunnsrolle. Den viktigaste jobben for oss er difor å ivareta interessene til universitets- og høgskoleutdanna.

Å sikre ei høgare verdsetting av kunnskap, forsking, kompetanse og ansvar er eit hovudmål for oss.
– Det høge utdanningsnivået i Unios yrkesgrupper bidrar til å sikre kvalitet i offentlege tenester, forsking i verdsklasse og tryggleik og tillit i samfunnet.
Ragnhild Lied
Unio-leiar
Ragnhild 2
Unio jobber mellom anna for:

• at det skal lønne seg å ta høgare utdanning

• større forståing i samfunnet for verdien av høg formell utdanning i dei offentlege tenestene

• lærarar med godkjent formell utdanning i heile landet

• heile stillingar i helsesektoren

• faste stillingar for vitskapeleg tilsette i høgare utdanning

• større satsing på forsking

• betre moglegheiter for etter- og vidareutdanning for høgt utdanna
– Skal vi framleis sikre dyktige medarbeidarar i dei livsviktige tenestene i offentleg sektor, må samfunnet verdsette utdanninga og kompetansen som desse
arbeidstakarane har, langt høgare enn i
dag.
Ragnhild Lied
Unio-leiar
Velg ditt forbund
400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund

Finn ditt forbund under